Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

NYHET Publicerad

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.

Skolutredning

Utbildningsexperterna Magnus Wallerå och Johan Olsson anser att de fristående skolorna har en självklar roll i utbildningssystemet och för den regionala och nationella kompetensförsörjningen.

– Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för företagen och Svenskt Näringsliv har sedan lång tid tillbaka drivit att arbetsmarknadens behov i större utsträckning ska styra utbudet av utbildning, säger Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation.

Han ser fram emot att närmare ta del av utredningens förslag men bedömer att den övergripande inriktningen är rätt.

Regeringens utredare Lars Stjernkvist lämnade på måndagen över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen.

Enligt Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, är utredningen angelägen eftersom utbildningen inte fungerar bra för varken ungdomar eller vuxna. Planeringen och dimensioneringen behöver förbättras.

– Kommunerna är för små eller har varit ovilliga att samverka för att säkra ett allsidigt utbud av utbildning i gymnasieskolan och yrkesvux. Det gäller särskilt avseende yrkesprogrammen. Det är därför angeläget att vi får till en bättre samverkan både mellan kommuner och andra huvudmän och mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Att ställa krav på regionalt ansvarstagande för ett allsidigt utbud är viktigt både för elevernas valmöjligheter och företagens kompetensförsörjning, säger han.

Magnus Wallerå understryker hur viktigt det är att arbetsmarknadens behov i större utsträckning styr utbildningsutbudet.

– Vi anser att det är rimligt att skollagen ändras så att dimensioneringen av utbildningsutbudet i gymnasieskolan styrs av en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen. Här besitter branscherna viktig kunskap om de framtida behoven i företagen.

Magnus Wallerå markerar dock mot vissa av förslagen i utredningen som han menar andas en övertro på att utbildning av god kvalitet kan planeras fram. Han understryker också att konkurrens driver kvalitet och att de fristående skolorna har en självklar roll i utbildningssystemet och för den regionala och nationella kompetensförsörjningen.

– Vi behöver en fungerande konkurrens som gör att kvaliteten på utbildningen höjs och att dåliga skolor, oavsett huvudman, ersätts med bra skolor. Det är centralt att en tydligare statligt dimensionerad gymnasieutbildning säkerställer de fristående gymnasieskolornas roll och att modellen skapar förutsättningar för konkurrens och nödvändiga förändringar, säger Wallerå.

Lika viktigt är det att parallellt arbeta för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Mer behöver göras. När Svenskt Näringsliv i sin rekryteringsenkät frågar företagen så är gymnasial yrkesutbildning den mest efterfrågade utbildningsbakgrunden, berättar Johan Olsson.

– Idag är det alldeles för få elever som söker sig till ett yrkesprogram. Här behöver vi lära av de framgångsrika collegekoncept som finns och av de bra och populära skolor som drivs av, eller i nära samarbete med, näringslivet, säger han.

– Vi behöver också en mer flexibel gymnasieskola. Se till att högskolebehörighet per automatik finns på yrkesprogrammen, men möjlig att välja bort, och skapa yrkesutgångar från högskoleförberedande program, tillägger Olsson.

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola kan göras på många sätt, bra och dåliga, enligt Svenskt Näringsliv, som ser fram emot att i detalj sätta sig in i utredningens förslag och ha en konstruktiv dialog med politiken kring hur utredningens förslag kan förbättras – för elevernas och företagens skull.

Läs utredningen här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik