Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

NYHET Publicerad

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

Tobias Krantz.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

Foto: Ernst Henry Photography

Nyligen kom det svenska yrkeslandslaget hem från yrkes-VM (World Skills Competition) i Kazan, Ryssland. Med sig i bagaget hade landslaget fyra medaljer – ett silver och tre brons – och sex så kallade Medallion for Excellence, en utmärkelse som tilldelas de tävlande som visat prov på exceptionellt hög kvalitet och lyckats samla in höga poäng i respektive yrkeskategori.

Jag hade förmånen att vara i Kazan i förra veckan och på plats följa de svenska ungdomarna under tävlingarna. Deras insatser präglades av tydligt fokus och stor målmedvetenhet. Och resultaten lät inte vänta på sig. Svenskt yrkeskunnande står sig väl i en allt hårdare konkurrens. Yrkes-VM är ett av de största arrangemangen i världen alla kategorier.

Men hur står sig den svenska politiken för yrkesutbildning? Ett av främsta syftena med Sveriges deltagande i internationella yrkestävlingar är att därigenom bidra till att höja statusen för yrkesutbildning. Efterfrågan på människor med goda yrkeskunskaper ute hos företagen är mycket hög. Men alltför många rekryteringsförsök misslyckas. Om vi ska kunna vända den utvecklingen krävs också en politik för yrkesutbildning som kännetecknas av tydligt fokus och stor målmedvetenhet.

Under de senaste åren har en rad initiativ tagits och en rad reformer genomförts i fråga om svensk yrkesutbildning. Initiativ har tagits för att utveckla den gymnasiala yrkesutbildningen, yrkesvux har reformerats och yrkeshögskolan har byggts ut. För det förtjänar regeringen ett stort erkännande. Utbildningsminister Anna Ekström har också visat ett tydligt personligt engagemang för yrkesutbildningen, inte minst för Yrkeslandslaget och dess väl och ve. Det är viktigt.

Nu måste politiken fortsätta att utvecklas. Och enligt min bedömning kommer de kommande åren också att kräva ett antal tuffa beslut och prioriteringar. Jag skulle vilja peka ut två områden där det kommer att behövas målmedvetet och långsiktigt arbete från politiken, gärna i brett politiskt samförstånd.

För det första. Den gymnasiala yrkesutbildningen måste mycket tydligare kopplas till företagen. I början av året presenterade den av Svenskt Näringsliv tillsatta Gymnasiekommissionen under ledning av Håkan Buhske, koncernchef och VD på Saab, sin slutrapport. Ett av förslagen var att näringslivet i Sverige ska uppmuntras att utforma och driva egna yrkesprogram för gymnasiet. Det finns redan flera sådana framgångsrika exempel; ett av dem är Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje, som ägs av Scania och Astra Zeneca.

Att näringslivet är med och utformar yrkesutbildningar ökar både kvalitet och flexibilitet i utbildningen. Utbildningen kan fortlöpande anpassas till de förändringar som sker ute i företagen. Den nära kopplingen till företagen höjer motivationen för eleverna och förbereder dem bättre för det kommande arbetslivet. Fler privata alternativ måste uppmuntras. De initiativ som har tagits av företag i fråga om att driva yrkesskolor bör skalas upp. Politikerna bör seriöst pröva vilka stimulanser och incitament som kan införas för att gymnasiala yrkesutbildningar i större skala ska drivas av företag. Däri ligger en av nycklarna till den svenska yrkesutbildningens framtid.

För det andra. Yrkeshögskolan måste byggas ut långsiktigt. Beslut har fattats om att under några år bygga ut yrkeshögskolan med uppemot 50 procent fler platser. Det är en vettig utveckling som jag välkomnar. Men Sverige ligger fortfarande efter många viktiga konkurrentländer när det gäller andelen yrkeshögskoleutbildade. Yrkeshögskolan måste fortsätta att expandera. Förra året presenterade Svenskt Näringsliv en rapport med ambitiösa mål och förslag till åtgärder.

Den fortsatta utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Den hittillsvarande utbyggnaden har hittills i allt väsentligt skett parallellt med att platserna i den akademiska högskolan har ökat kraftigt. Det är knappast hållbart på sikt. Det kommer att behövas fler platser också i den akademiska högskolan framgent. Men utbyggnadstakten bör minska till förmån för en större expansion av yrkeshögskolan. Ett något mindre tryck på utbyggnad kommer också att leda till att den akademiska högskolan får större möjlighet att rikta fokus på kvalitet.

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.