Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.

Stefan Sagebro, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv.

Stefan Sagebro, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv.

Det har knappast undgått någon hur dramatiskt coronakrisen påverkat näringslivet. Trots flera välkomna stödpaket från regeringen ökar antalet konkurser i rask takt, särskilt inom branscher som hotell, restaurang och handel. Utvecklingen gör att Konkurrensverkets roll blir än viktigare än annars. Kanske kan ett sätt för företag att överleva vara att samarbeta med andra eller rentav slå ihop verksamheterna? Konkurrensverket behöver kunna ge vägledning vad regelverket tillåter och snabbt pröva koncentrationer och förvärv.

Men Konkurrensverket behöver också vara extra vaksam så att inte vissa företag som får en dominerande ställning när konkurrensen slås ut kan missbruka sin starka ställning på marknaden. En väl fungerande konkurrens är en grundpelare för att företag ska våga göra nya satsningar väl krisen börjar ebba ut, att nya företag ska kunna skapas och växa och nya arbetstillfällen uppstå.

Det är i denna kontext som regeringen lägger förslag på att Konkurrensverket ska ges befogenhet att i första instans besluta om konkurrensskadeavgift och utredningsskadeavgift, istället för som i dagsläget väcka talan om konkurrensskadeavgift vid Patent- och Marknadsdomstolen. De argument som enligt betänkandet talar för en sådan förändring består främst i ökad effektivitet och större harmonisering med andra konkurrensmyndigheter i Europa.

Svenskt Näringsliv håller med om att förändringen bör genomföras. Det finns argument som talar för att en viss effektivitet och harmonisering därmed kan uppnås. Den långa tid som dessa mål tar är bekymmersam. De påstådda konkurrensproblem som finns på marknaden hinner bestå under lång tid innan de kan korrigeras. Marknader kan också förändras under den tid som ärendet pågår. Inblandade företag får dras med stora kostnader och en betydande osäkerhet, vilket kan vara mycket skadligt för företagens möjligheter att fatta viktiga strategiska beslut för framtiden. Alla möjligheter att effektivisera arbetet bör därför tas tillvara.

Förändringen ger också större likhet med hur dessa ärenden hanteras av andra konkurrensmyndigheter i Europa. Det är förstås också positivt då det kan underlätta vid den samverkan som är nödvändig myndigheterna emellan för att hantera gränsöverskridande verksamheter.

När det gäller harmonisering så tas dock i och med förändringen ett steg bort från en likvärdig process för alla konkurrensmål. Något förslag om att Konkurrensverket i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet ska få beslutanderätt finns nämligen inte. Varför sådana ärenden skulle behöva behandlas på ett annat sätt framgår inte, och dessa mål är i lika stort behov av en effektiv hantering. Offentlig verksamhet som otillbörligen konkurrerar med privata företag är fortsatt ett av de stora problem som Svenskt Näringslivs medlemmar möter. Svenskt Näringsliv uppmanar därför regeringen att införa beslutanderätt även för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Rättssäkerheten för företagen får inte bli föremål för kompromiss. Det kommer dock fortsatt vara möjligt att få sin sak prövad i domstol i form av överklagande till Patent- och Marknadsdomstolen, och därefter även till Patent- och Marknadsöverdomstolen. Konkurrensverket har även fått i uppdrag från regeringen att ta fram förslag på hur verksamheten i sina utredande och beslutande delar kan separeras så att objektivitet och opartiskhet kan säkras. Detta är mycket viktiga frågor utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, men även för att få bra kvalitet i Konkurrensverkets beslut och för att bygga långsiktigt förtroende för myndighetens arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.