NYHET25 oktober 2021

Sverige bör gå i bräschen för digital och grön omställning 

Ledande EU-länder inom digitalisering har siktet inställt på grön omställning när de möts i Luxembourg. Sverige bör ta på sig ledartröjan i överläggningarna, anser tre experter från Svenskt Näringsliv. 

Carolina Brånby, Carola Ekblad och Jenny Svärd.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

2016 tog Sverige initiativet till D9-gruppen, där nio EU-medlemsstater samverkar på digitaliseringsområdet. Syftet är att driva EU:s digitala agenda framåt och att skapa en konkurrenskraftig digital inre marknad.

Sedan dess har antalet länder i gruppen ökat till tolv. Vid sidan av att vara drivande inom området är ambitionen nu att få en samsyn kring vilka åtgärder som behövs för konkurrenskraftig digitalisering och hållbar grön innovation och teknikanvändning.

Företag ser stora investerings- och innovationsmöjligheter i den digitala och gröna omställningen. Genom att dra nytta av bland annat automation, bättre resursutnyttjande, strategisk användning av data och artificiell intelligens kan företag klara Agenda 2030-målen, samtidigt som de skapar konkurrenskraft.

Digitaliseringen är central för en lyckad grön omställning. Enligt World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möjliggöras genom digitalisering med uppkopplade produkter (IoT), AI och robotteknik.

Även om näringslivet är drivande, krävs åtgärder som underlättar strukturomvandlingen. D9+ behöver säkerställa att regelverk främjar digitalisering, innovation och grön omställning. De behöver också verka för förstärkt digital infrastruktur med överföringskapacitet som klarar av att leverera 5G och så småningom 6G. Dessutom krävs tryggad energiförsörjning med förnybar energi och relevant kompetensförsörjning.

Det krävs regelverk som konkurrenskraftigt gynnar och uppmuntrar investering, innovation, digitalisering och som möjliggör för en grön strukturomvandling.

Det är idag tekniskt och regulatorisk utmanande att behandla data. Företagens tillgång till data och möjlighet att använda data är central för att lyckas med både digital och grön transformation. Det ger bättre analys och beslutsunderlag och bidrar till riskminimering, optimering, energi och resurseffektivisering. Det behövs därför mer harmoniserade och möjliggörande regler. Befintliga regelverk såsom GDPR måste ses över och uppdateras för att inte hindra eller försvåra digitaliseringen. Lagstiftningsförslagen AI Act och Data Act måste gynna teknik och dataanvändning, inte hindra den.

Det krävs robust digital infrastruktur med hög överföringskapacitet genom bredband, molntjänster och 5G/6G-tekniker för att optimera nyttan av produkter och tjänster. Som exempel har Tyskland beslutat att investera 700 miljoner euro i nästa generations molntjänster som förbättrar möjligheter att lagra, och överföra data snabbt och energieffektivt. Sverige var sent ut när det gäller utrullningen av 5G nät och Sverige måste därför satsa på att komma ikapp och förbi övriga länder. Omfattande investeringar i digital infrastruktur driver oss framåt.

Energiförsörjningen med förnybar energi måste tryggas. Det krävs smarta elnät som optimerar energianvändningen, vilket är nödvändigt då omställning från fossil till fossilfri produktion innebär ett kraftigt ökat energibehov. Digitalisering och ny teknik för att effektivisera energianvändningen är nödvändig då energikrävande databehandling ökar inte minst genom allt fler uppkopplade enheter.

Det krävs digital och grön kompetensförsörjning. Sverige måste säkra medborgarnas digitaliseringskunskaper. Därtill kommer ett ökat behov av både spetskompetens och generell kompetensförhöjning. Den digitala och gröna omställningen kräver tillgång till teknologier och kompetenser i alla branscher. De som anställs i dag behöver ha andra kunskaper än de som rekryterades för ett antal år sedan. Det ställer höga krav på en väl fungerande kompetensförsörjning.

D9+ 

D9+ är en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder. De länder som ingår i gruppen är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien. Nästa möte arrangeras av Luxembourg den 27 oktober. Temat för mötet är digital och grön omställning. 

Digital infrastrukturReglering av digitala plattformarData act
Skriven avCarola EkbladCarolina BrånbyJenny Svärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist