NYHET17 juni 2021

Ändringar på gång i upphandlingslagarna

Det är åter dags för lagändringar i lagarna om offentlig upphandling – LOU (lag om offentlig upphandling), LUF (lag om upphandling inom försörjningssektorerna) och LUFS (lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet). Lagändringarna förslås träda ikraft den 1 februari 2022. 

Beloppsgränserna för direktupphandling föreslås höjas något till 700 000 kronor i LOU och 1 200 000 kronor i LUF och LUFS. 

Den 3 juni överlämnade Finansdepartementet remissen Ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet.

Lagrådsremissen bygger på delar av Förenklingsutredningens (SOU 2018:44) förslag. I lagrådsremissen föreslås att nuvarande kapitel med bestämmelser under tröskelvärdet (19 kap. LOU) ersätts med nya bestämmelser med syftet att förenkla regler för upphandlingar under tröskelvärdena samt för sociala tjänster och andra särskilda tjänster i LOU och LUF. Det tillkommer dessutom ytterligare kapitel om direktupphandlingar (15 a kap LOU).

För nationella upphandlingar under tröskelvärdena föreslås inga särskilda förfaranden i lagarna utan upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma sina upphandlingsförfaranden. Vissa bestämmelser försvinner därför i det nya kapitlet så som förbud mot uteslutning på grund av företagsform, bestämmelser om anbudssökande och anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av en upphandling, om upphandlande myndigheters och enheters rätt att använda begränsad kontroll av leverantörer, om öppnande och prövning av anbudsansökningar och anbud samt regler om användande av tilldelningskriterier vid tilldelning av kontrakt. Hänvisningen till CPV-koder tas bort.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det som kvarstår är bestämmelser om att lämna anbud i grupp, att åberopa andra företags kapacitet, tidsfrister, dialog, uteslutning, onormalt låga anbudspriser, information och beslut samt kommunikation.

I det nya kapitel om direktupphandlingar, som föreslås införas i LOU och LUF, definieras begreppet direktupphandling. Beräkningen av kontraktsvärdet av en direktupphandling ska göras på samma sätt som vid annan upphandling enligt lagarna.

Det införs också en möjlighet att direktupphandla i samband med överprövningar om det är nödvändigt att tillgodose ett angeläget behov.

Beloppsgränserna för direktupphandling föreslås höjas något till 700 000 kronor i LOU och 1 200 000 kronor i LUF och LUFS. Direktupphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster föreslås däremot höjas betydligt till cirka 7,7 miljoner kronor.

Offentlig upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist