REMISSVAR4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/02708
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-44

Sammanfattning

• Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens initiativ som avser förbättra förutsättningarna för investeringar inom vissa gröna teknologier i unionen. Den gröna omställningen utmanas av höga energipriser i Europa och fortsatt långdragna och oförutsägbara tillståndsprocesser. Möjligheten att säkra tillgång på kritiska komponenter och teknologier är fortsatt en viktig fråga för näringslivet, liksom en stabil tillgång på fossilfri energi till konkurrenskraftig kostnad.

• EU-kommissionens initiativ är emellertid för begränsat till sin utformning. Urvalet av teknologier saknar en tydlig motivering, och Svenskt Näringsliv är av åsikten att generella åtgärder som främjar industrins gröna omställning och resiliens är att föredra framför mer teknikspecifika tillvägagångssätt.

• Svenskt Näringsliv avstyrker att det sätts specifika riktmärken för produktionsandelar för dessa teknologier, även om de endast är vägledande. Näringslivets relativa konkurrenskraft och marknadernas utveckling bör dock följas noga.

• Svenskt Näringsliv är tveksam till förslaget om strategiska projekt och menar att alla projekt som främjar grön omställning och resiliens bör omfattas av underlättande åtgärder. Tillkommande prövning kommer leda till ökade administrativa kostnader och en förlängd projekttid. Den extra prövningen som medföljer kommer delvis omintetgöra de kortare tidsgränser som föreslås i tillståndsprocessen i övrigt. De kriterier som valts ut inbjuder till tolkningar av innebörden och ökar osäkerheten för marknadens aktörer. Det är oklart om de projekt som kommer väljas ut verkligen kommer vara de projekt som är i störst behov av hjälp med finansiering och hantering av tillståndsprocesserna.

• Det främsta hindret som både EU-kommissionen och medlemsstaterna bör fokusera på är de långa och oförutsägbara tillståndsprocesserna som ofta utgör avgörande hinder för att få till stånd ny eller utökad industriell verksamhet. Förslaget att införa fasta tidsgränser för vissa teknologier kan vara välkommet för de som omfattas. Det är emellertid problematiskt i ett marknadsperspektiv eftersom andra verksamheter kan missgynnas när utvalda projekt prioriteras. Mer grundläggande åtgärder behövs för att åstadkomma verklig förändring och skynda på omställningen. En ny organisation av tillståndsprövningen på de premisser som EU-kommissionen föreslår kan dessutom riskera att utmana möjligheten till en effektiv prövning.

• Förslaget omfattar endast teknologier kopplade till energi. För att vara mer träffsäker, och med beaktande att det finns många viktiga nettonollteknologier som inte har specifikt med energi att göra, så bör övervägas om titeln på förslaget bör ändras till att exempelvis vara ”Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework of measures for strengthening Europe’s net-zero energy technology products manufacturing ecosystem”.

Ansvarig handläggareStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist