REMISSVAR3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

MOTTAGARE
Försvarsdepartementet
Externt diarienummer
Fö2023/01260
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-120

Det patenträttsliga regelverket är på många sätt en hörnsten i kunskapsekonomin. En del av kärnan i patentsystemet, som att patentdata blir offentligt tillgänglig, rimmar illa med de behov som finns kring försvarsuppfinningar. Det är därför viktigt att det finns särskilda regler för denna typ av uppfinningar. En sak som saknas i utredningen är en genomgång av hur försvarsuppfinningar hanteras i andra nordiska länder. Det immaterialrättsliga regelverket bygger generellt på internationella, europeiska och nordiska överenskommelser. Reglerna om försvarsuppfinningar tycks dock i större utsträckning lämnat utrymme för nationella lösningar. Utredningen borde ha redovisat åtminstone hur försvarsuppfinningar hanteras i de nordiska länder som redan är anslutna till Nato. Kärnan i utredningen om försvarsuppfinningar, med efterföljande förslag, handlar om tillämpningsområdet. Av promemorian framgår att tillämpningsområdet för lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar (”LUF”) måste utvidgas till att omfatta utländska uppfinningar som Sverige kan behöva hemlighålla enligt Patentavtalet, även om de inte avser krigsmaterial. Förslaget innebär att definitionen av ”utländsk försvarsuppfinning” utvidgas till att även avse uppfinning som är hemlig med hänsyn till det nationella försvarsintresset i en annan stat och på vilken patent enligt överenskommelse mellan Sverige och den staten får sökas under förutsättning att uppfinningen hålls hemlig här. För Svenskt Näringslivs del kan konstateras att förslaget innebär att det kommer att finnas en skillnad mellan vad som är svenska försvarsuppfinningar och vad som är utländska försvarsuppfinningar. Enkelt uttryckt kommer fler typer av företeelser kunna omfattas av ”utländska försvarsuppfinningar” än vad som omfattas av svenska försvarsuppfinningar. Svenskt Näringslivs bedömning är att det är svårt att överblicka konsekvenserna av denna skillnad. Skillnaden kan också leda till svåra gränsdragningsfrågor. Dras frågorna till sin spets skulle förslaget kunna innebära att om en uppfinning ses som utländsk hemlighålls den, men inte om det är fråga om en svensk uppfinning. Är detta avsikten?

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist