NYHET18 december 2020

Viktiga satsningar i forskningsproppen

Regeringen har presenterat sin stora forsknings- och innovationsproposition för 2021-2024. Svenskt Näringsliv ser positivt på inriktningen mot ökad konkurrenskraft och attraktivitet för privata FoU-investeringar. Regeringen skickar en tydlig signal om vikten av forsknings- och utbildningssamverkan, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.

På tio år ska Sverige öka forskningsinvesteringarna med motsvarande en procent av BNP. Tre fjärdedelar av ökningen ska ske i näringslivet, anser Svenskt Näringsliv.Foto: Mostphotos/Katja Kircher

Propositionen innebär en ökning av de statliga FoU-investeringarna med 3,7 miljarder kronor 2024 med stora satsningar redan 2021. Satsningen är viktig för att dämpa de negativa effekterna av coronakrisen och för att stärka svensk forskning på sikt.

Svenskt Näringsliv vill se en bred politisk överenskommelse om ett nytt forskningspolitiskt mål. På tio år ska Sverige öka forskningsinvesteringarna med motsvarande en procent av BNP. Tre fjärdedelar av ökningen ska ske i näringslivet. Det ställer stora krav på hela vårt forsknings- och näringslivsklimat och kräver kraftfulla reformer. Målet har ett brett stöd i näringslivet och budskapet är tydligt: Ett brett politiskt åtagande med målet att återta Sveriges tätposition skulle skicka en mycket positiv signal till näringslivet och därmed öka vårt lands attraktivitet för FoU-investeringar. Svenskt Näringsliv gör bedömningen att satsningarna i propositionen tillsammans med tidigare presenterade FoU-reformer i budgeten är steg i rätt riktning för att nå målet.

Det är välkommet att en stor del av de ökade satsningarna går till Vetenskapsrådet och Vinnova. Det ökar forskningens kvalitet och relevans och möjliggör också riktade satsningar på samverkansforskning för att lösa våra stora samhällsutmaningar.

Forsknings- och utbildningssamverkan har en framträdande roll i propositionen. Bland annat föreslår regeringen att högskolans ansvar för samverkan med det omgivande samhället förtydligas i högskolelagen. Vidare avser regeringen också att använda ekonomiska styrmedel samt uppföljning och utvärdering för att uppnå ökad samverkan. 

I propositionen står högskolans roll i fokus. Det ingår många bra förslag i rätt riktning. Positivt är att utbildningssystemets viktiga roll för att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen tydligt lyfts fram. Högskolornas ansvar för att främja ett livslångt lärande förtydligas i högskolelagen. Syftet är att tydliggöra högskolornas ansvar för ett livslångt lärande för att på ett bättre sätt kunna svara upp mot behoven på en föränderlig arbetsmarknad. Regeringen avser även att följa upp lärosätenas arbete med livslångt lärande.

Ökade anslag måste kombineras med tydlig styrning och incitament för kvalitet och relevans. 

Tidigare forskningspropositioner har tydligt visat att enbart ökade anslag inte är tillräckligt för att lyfta svensk forskning. Ökade anslag måste kombineras med tydlig styrning och incitament för kvalitet och relevans. Regeringens avisering om att år 2023 införa en kvalitetskomponent i fördelningen av forskningsmedel är därför ett välkommet besked. I begreppet kvalitet ingår både relevans och samverkanskomponenter.

Forskningspolitik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist