Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 september 2020

Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning

Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. Ett sådant elsystem är avgörande för Sveriges fortsatta välstånd och för vår möjlighet att klara klimatomställningen.

Lina HåkansdotterFoto: Ernst Henry Photography AB

I modelleringen har internationella forskare gjort en teknikneutral analys av tolv olika kraftslag, flexibilitets- och lagringslösningar samt internationell handel.

Från resultaten av den omfattande analysen går det att dra ett antal övergripande slutsatser. En av de viktigaste är att ett teknikneutralt och fossilfritt elsystem är avsevärt mer kostnadseffektivt och mindre känsligt än ett 100 procent förnybart system. Även med optimistiska antaganden kring kostnaden för storskaliga lagringslösningar och till exempel solcellsparker så utgör dessa tekniker inte en del av det system med lägst systemkostnad.

Ett 100 procent fossilfritt elsystem blir också mer robust och mindre beroende av import. Studien är avgränsad så att den enda elimport som tillåts är el som är producerad fossilfritt. Detta är ett viktigt principiellt ställningstagande eftersom klimatutmaningen är global och växthusgasutsläpp inte känner av nationsgränser.

En annan viktig slutsats är att vi behöver säkerställa fortsatt drift av dagens planerbara elproduktion. Idag har vi ett överskott av elproduktion på årsbasis och det är först på sikt som vi egentligen kommer att behöva bygga ny produktion. Däremot finns stora svårigheter i att få elen ut till användarna. Därför bör fokus kortsiktigt ligga på att säkra och bygga ut överföringsförbindelserna inom landet för att därmed undvika inlåsningseffekter. Samtidigt är det viktigt att olika typer av marknadsingripanden inte leder till att planerbar elproduktion läggs ner i det korta tidsperspektivet.

Den ökning av vindkraftsproduktion vi ser nu kommer också att ställa ökade krav på vattenkraften., Vindkraftens mycket ojämna produktion tvingar fram förändrade körmönster för vattenkraften med större skillnader och snabbare förändringar i vattenflödena än vi tidigare sett. De miljömässiga konsekvenserna av detta är något som behöver utredas vidare. Ett annat område som kräver ytterligare studier är samvariationen mellan ”våtår” och ”vindår”, det vill säga att tillgången på vind- och vattenkraft förändras i likartade mönster.

Ytterligare en slutsats är att dagens elmarknadsdesign behöver förändras så att den bättre styr mot ett kostnadseffektivt elsystem med hög försörjningstrygghet. Scenarioanalysen visar att ett sådant system består av ungefär en tredjedel av vardera vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

I det längre perspektivet är det därför viktigt att inte stänga dörren för investeringar i ny kärnkraft eller andra fossilfria planerbara kraftslag om dessa skulle visa sig mer kostnadseffektiva vid den tidpunkten.

Även om kostnadseffektivitet varit utgångspunkten för scenarioanalysen är det tydligt att den kan behöva vägas mot försörjningstrygghet. Ett robust elsystem som inte nyttjar import är dyrare än ett där vi möjliggör import. Eftersom båda perspektiven avgörande för näringslivet krävs det en avvägning mellan dessa

Vi står inför stora och långsiktiga beslut som har avgörande inverkan på Sveriges framtid – det är nu dags för politiken att börja agera.

Projekt Kraftsamling ElförsörjningEl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist