NYHET3 januari 2022

Nya kapitel i upphandlingslagstiftning­arna

Från och med den 1 februari görs förändringar i upphandlingslagstiftningarna. Dessa ändringar är bra att känna till för dig som säljer till offentlig sektor.

Foto: Mostphotos

Nu har riksdagen beslutat att vissa förändringar ska göras i den upphandlingslagstiftning som trädde ikraft 2017 (prop. 2021/22:5)

Från och med den 1 februari träder två nya kapitel ikraft i upphandlingslagarna kap. 19 och kap.19 a, lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) omfattas också av lagändringar.

Nuvarande kap.19 ersätts således med ett kapitel för ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar.

Dessa ändringar är bra att känna till för dig som säljer till offentlig sektor.

Kap 19

Kap.19 reglerar hur offentlig sektor ska förfara när de köper under beloppsgränsen för EU:s tröskelvärden och s.k. B-tjänster. Kapitlet reglerar således hur upphandlingar ska ske i det penningmässiga spannet mellan direktupphandling och EU:s tröskelvärden samt sociala tjänster.

Syftet med lagändringarna har varit att regeringen velat ge upphandlande myndigheter och enheter större frihet att utforma upphandlingar efter eget skön, så länge de grundläggande principerna följs. Önskemålet har således varit att förenkla hanteringen av upphandlingar som omfattas av kap. 19. En rad paragrafer har tagits bort, men nya har också tillkommit.

Detta innebär att bestämmelserna i kap. 19 om förenklat förfarande, urvalsförfarande och konkurrenspräglad dialog försvinner och ersätts med en rad andra regler.

Den upphandlande myndigheten/enheten måste i annonsen beskriva hur upphandlingen kommer att genomföras. Man ska också ange de krav som en anbudsgivare/sökande måste uppfylla för att få delta. Vilka minimikrav som gäller och vilka tilldelningskriterier som kommer att tillämpas ska också finnas med samt kommersiella villkor och tillkommande kontraktsvillkor.

Kap. 19 a
I det nya kap. 19 a definieras vad en direktupphandling är; ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan krav på att den upphandlande myndigheten först ska informera om sin avsikt att upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Upphandlingen ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom att publicera en annons om upphandlingen i en annonsdatabas

En av nyheterna är att direktupphandlingsgränserna höjs (kap. 19 a). Den generella direktupphandlingsgränsen blir 700 000 kr för LOU och 1 200 000 kr för LUF. Detta gäller för alla varor och tjänster och byggentreprenader. Tidigare har beloppen varit kopplade till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1950 och har ändrats varje gång EU-kommissionen ändrade beloppen. Så kommer inte ske framöver. Ändring av direktupphandlingsgränsen kräver i framtiden ett riksdagsbeslut. En större förändring är att direktupphandlingsgränser för sociala tjänster, som omfattas av bilaga 2, och andra särskilda tjänster höjs till 7 701 675 kr.

Det innebär i praktiken att en myndighet kan direktupphandla hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster, restaurangtjänster och vissa juridiska tjänster upp till detta belopp. Den tidigare sammanräkningsregeln som fanns i kap. 19 försvinner och istället hänvisas till kap. 5, dvs hur man ska räkna värdet av en upphandling för att inte kringgå bestämmelserna.

Nytt är också bestämmelsen om att direktupphandling får användas medan ett överprövningsmål ligger i domstol. Med begränsningen av att beloppet inte får överstiga EU:s tröskelvärden. Möjligheten att direktupphandla med anledning av överprövning utgör en komplettering till bestämmelserna om synnerlig brådska, men med avsikten att de nya möjligheterna till direktupphandling inte ska ha ett lika restriktivt tillämpningsområde som bestämmelserna om synnerlig brådska. Istället för att anskaffningen ska vara absolut nödvändig, ska det alltså vara fråga om en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov.

Direktupphandling får också användas om det vid en upphandling enligt kap. 19 inte har inkommit några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har förändrats väsentligt.

Särskilda ändringar i LUF
Förutom ovan nämnda ändringar kommer möjligheterna för upphandlande enheter att använda förhandlat förfarande öka i och med lagändringen (6 kap. 5 § LUF).

Om du vill veta vad tröskelvärdena är hittar du mer information på Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser | Upphandlingsmyndigheten

Fem grundläggande principer | Konkurrensverketinom offentlig upphandling

Vill du läsa mer om de förslagna ändringarna hittar du information på Nya upphandlingsregler 1 februari 2022 | Upphandlingsmyndigheten

Offentlig upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist