Kemikalieskatten blir enklare, men bör avskaffas helt

Finansdepartementet har i sin promemoria ”Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet” kommit med förslag på lagändringar inom punktskatteområdet. Bland de förslag som lagts fram finns förändringar i lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, kemikalieskattelagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Svensk Näringsliv har lämnat ett remissyttrande över promemorians föreslagna ändringar.

I dag ska den som yrkesmässigt tar in kemikalieskattepliktiga varor från andra EU-länder och som inte är registrerad som upplagshavare deklarera och betala kemikalieskatt inom fem dagar från införseln. Skatten deklareras på en särskild s.k. händelsestyrd punktskattedeklaration och redovisas för respektive införsel från andra EU-länder. I promemorian föreslås att det införs en ny typ av skattskyldig i lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, kemikalieskattelagen, som benämns ”registrerad mottagare”. Som registrerad mottagare får Skatteverket efter ansökan godkänna den som i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot kemikalieskattepliktiga varor och som anses lämplig. Skattskyldigheten för registrerade mottagare inträder vid samma tidpunkt som för övriga icke lagerhållare, men redovisningen till Skatteverket ska ske i periodiska skattedeklarationer istället för vid respektive enskild försändelse.

Svenskt Näringsliv är fortsatt av den uppfattningen att kemikalieskattelagen aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrens­kraft.

Fram tills att kemikalieskatten är avskaffad arbetar Svenskt Näringsliv för att underlätta efterlevnaden av lagen för berörda företag. Det är därför positivt att Finansdeparte­mentet har hörsammat vår hemställan om lagändring gällande EU-förvärv för företag som inte är registrerade som lagerhållare. Den föreslagna lagändringen med införandet av ”registrerad mottagare” är en ändamålsenlig lösning och kommer att underlätta för företag som köper kemikalie­skattepliktiga varor från andra EU-länder. Sammantaget innebär ändringen att den administrativa bördan minskar för såväl företagen som Skatteverket och att det upplevs som möjligt att kunna deklarera skatten i rätt tid, vilket är viktigt från ett allmänrättsligt perspektiv.

Utredningen har även kommit med förslag om ändring gällande varureturer från utlandet. I dag finns ett undantag från kemikalieskatt för godkända laghållare vid returer från utlandet för vilka skattskyldigheten enligt kemikalieskattelagen tidigare inträtt. Ändringsförslaget innebär att nuvarande undantag utvidgas till ett generellt undantag som även ska gälla för andra aktörer än godkända lagerhållare. Svenskt Näringsliv är även positiv till föreslaget i denna del då tanken med kemikalieskattelagen är att en redan beskattad vara inte ska beskattas igen.

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist