Kvalificerade personaloptioner – äntligen ett slut på problemen?

Finansminister Elisabeth Svantesson har till media uttalat att regeringen idag ska fatta beslut om ett tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag (Fi 2022:04), mer känd som 3:12-utredningen eller utredningen om entreprenörsskatten. Uppdraget anges bli att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens.

Att regeringen nu äntligen avser att få nämnda brist åtgärdad är mycket välkommet. Detta är centralt för att syftet med regelverket, att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner, ska kunna uppnås och upprätthållas.

Lagstiftningen som reglerar beskattning av kvalificerade personaloptioner har varit förföljd av brister och oklarheter. Oklarheter har rätats ut, se bl.a. HFD 2020 ref. 39 och HFD 2023 not. 30, men en allvarlig brist har hängt sig kvar i mer än sex år. Nu ska den äntligen åtgärdas.

Den utredning som utarbetade förslagen som låg till grund för införandet av regelverket med kvalificerade personaloptioner konstaterade i sitt betänkande (SOU 2016:23) att de flesta av de företag som kommer att vara aktuella för att tillämpa reglerna är fåmansföretag. Den som får optionerna kommer därför i många fall att vara en person som är verksam i betydande omfattning, varför de s.k. 3:12-reglerna aktualiseras på deras andelsinnehav. För att det för den anställde då ska bli fråga om en slutlig skattelättnad - så att reglerna kan få avsedd effekt – konstaterade utredningen att en justering av 3:12-reglerna krävs. Dagens regler åtstadkommer i princip endast en uppskjuten beskattning i inkomstslaget tjänst, vilket är otillräckligt. Dåvarande regering genomförde dock inte någon sådan ändring (se prop. 2017/18:1, s 277).

Svenskt Näringsliv påtalade redan när regelverket presenterades behovet av att få ovan nämnda behov åtgärdat, och har över tid fortsatt påtala detta, bl.a. i senare remissvar.

Kvar återstår nu att, i ett första steg, se vad kommittén kommer att föreslå när den under 2024 lämnar sitt betänkande.

Svenskt Näringsliv kommer noga följa utvecklingen i detta lagstiftningsärende.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist