Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.

Lina Håkansdotter

Lina Håkansdotter

Foto: Ernst Henry Photography AB

I årets Kraftbalansrapport från Svenska kraftnät (SVK) pekar man på risken för effektbrist i det svenska elsystemet. Trots kraftigt utbyggd vindkraft ser vi en tydlig trend när det gäller ökad sårbarhet vad gäller leveranssäkerheten i det svenska elsystemet. Även om vi haft ett högt vindkraftsutnyttjande bedömer SVK att Sverige står inför ökade risker för effektbrist.

Bara fyra dagar efter det att SVK publicerade sin Kraftbalansrapport meddelade myndigheten att överföringskapaciteten i elnätet mellan de olika elhandelsområdena skulle begränsas. Detta beror på att de låga elpriserna som är en följd av välfyllda vattenmagasin, lågt oljepris och stark utbyggnad av vindkraften har gjort att kärnkraftsproduktionen i södra Sverige dras ned över sommaren.  Då uppstår flaskhalsar i överföringskapaciteten från norr till söder. 

Det har även framkommit uppgifter om att Svenska kraftnäts egna analyser visar att det svenska elsystemet nu är ytterst sårbart. Elsystemet ska vara dimensionerat för att klara ett större fel, det ska finnas reserver som kan ta vid. Idag är vi i en situation när dessa reserver inte klarar av ett längre avbrott och det finns i sådana fall, enligt SVK, en stor risk att manuell frånkoppling kan behöva bli aktuellt. Detta är en åtgärd som endast används vid en extrem krissituation när alla reserver redan är aktiverade, en sån situation har aldrig förut inträffat. Vi blir mycket oroande av dessa uppgifter men de betonar också vikten av det arbete som bedrivs inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling elförsörjning. Inom projektet lyfts bland annat denna problematik i en rapport om försörjningstryggheten som publiceras i slutet av sommaren.

I två tidigare delrapporter som tagits fram inom ramen för projektet beskrivs läget vad gäller möjligheter till ökad effektivisering, flexibilitet och lagring som är viktiga pusselbitar för att klara det framtida effektbehovet i det svenska elsystemet. Även om man räknar in optimistiska scenarier vad gäller effektivisering av elanvändningen så kommer elbehoven öka kraftigt framförallt på grund av omställningen till ett fossilfritt samhälle och den ökade digitaliseringen som ställer ökade krav på elförsörjning och leveranssäkerhet.

Flexibilitets- och lagringslösningar kommer också att vara viktiga för att klara behoven och trots en snabb utveckling vad gäller sådana lösningar kommer det i ett längre perspektiv även behövas en kraftfull utbyggnad av den svenska elproduktionen och av elnätet. Inom Kraftsamling elförsörjning pågår nu en bred kartläggning av de utmaningar det svenska elsystemet står inför. Siktet är inställt på att ta fram policyförslag som kan lägga grunden för arbetet med att säkerställa att Sverige år 2045 har en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning. Fram till hösten 2020 planerar projektet att släppa ytterligare underlagsrapporter vilka ska ligga till grund för ett antal policyrekommendationer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.