Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.

Lastbil på landsväg

Den årliga elanvändningen väntas öka från 126 till 200 terawattimmar år 2045, vilket är en ökning med 60 procent. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el. Om stora delar av transportsektorn elektrifieras bedöms efterfrågan på el öka med cirka 26 TWh i Sverige, visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

– 26 TWh motsvarar ungefär Irlands årliga elförbrukning är i dag, sa Marcus Morfeldt, projektsekreterare Kraftsamling Elförsörjning på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium nyligen.

Av de olika trafikslagen inom transportsektorn är bedömningen att vägtrafiken, och framförallt personbilar, väntas stå för den största delen av den ökade elanvändningen. Elbilarna blir allt fler på de svenska vägarna. Och i februari i år var var fjärde ny bil laddbar, enligt Bil Sweden.

Marcus Morfeldt konstaterade även att elektrifieringen av transporter kommer även kräva ett ökat behov av laddinfrastruktur samt förstärkningar i elnäten.

– Ett väl fungerande transportsystem är helt avgörande för såväl tillgänglighet som vårt lands konkurrenskraft. Och även om elektrifieringen inte kommer att vara hela lösningen så är vår bedömning att det kommer att vara en viktig nyckel för att vi ska klara av klimatomställningen.

Utvecklingen medför inte bara behov av ökad elproduktion utan även av ytterligare nätkapacitet. Det finns redan idag kapacitetsbrist på flera platser i elnätet och en snabb elektrifiering av transportsektorn riskerar att försenas på grund av kapacitetsbrist. Elnäten riskerar att bli en begränsande faktor som hämmar övergången till mer elektrifierade transporter, konstaterade han.

– Inte minst tillståndsprocesser tenderar att ta väldigt lång tid och kapacitetsutbyggnaden av elnäten riskerar att inte hänga med i den takt som vi ser att det blir allt fler elektrifierade transporter.

Även Åsa Pettersson, hållbarhetschef på Scania, tog upp problematiken kring tillståndsprocesserna.

– Från varje givet ögonblick så är vi tio år från att ha ellastbilar på motorvägarna. För att det tar tio år om vi inte kan göra något åt tillståndsprocesserna. Så där måste vi verkligen börja.

Hon tog även upp finansieringsfrågan.

– Det finns i princip ingen infrastruktur för att ladda tunga fordon i Sverige i dag. Och vi behöver verkligen veta var det här kommer att byggas, sa Åsa Pettersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.