Stena

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.

Transportsektorn är i början av ett teknologiskifte där transporter går från att drivas med fossila bränslen till biodrivmedel och el. Om stora delar av transportsektorn elektrifieras bedöms efterfrågan på el öka med cirka 26 TWh i Sverige, visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor.

– Snart kommer många av färjorna som bland annat går mellan Sverige och Danmark att gå på el. Vi tror att alla färjeturer under fyra timmar kommer att vara 100 procent batteridrivna i framtiden, säger Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena.

Men för att ladda ett fartyg som kan väga upp till 65 000 ton krävs enorma mängder elektricitet, konstaterar han.

Flera av Sveriges större hamnar är lokaliserade i områden som i dag har elnätskapacitetsutmaningar. Sjöfarten kan få problem med elnätskapacitetsbrist eftersom landström och laddning av batterier kan medföra höga effektbehov. Claes Berglund menar att hela sjöfartsbranschen nu tampas med två frågeställningar kring omställningen.

– Första frågan vi behöver svar på är: Finns elektriciteten? Branschens omställning kommer att kräva otroligt mycket elektricitet så vi behöver svar på om vi verkligen kommer att kunna ro i hamn en omställning.

Den andra frågan som branschen tar upp handlar om infrastrukturen.

– Hur kommer infrastrukturen se ut? När sker utbyggnaden? Sedan har vi även funderingar kring ansvaret. Är det hamnarna som ska stå för utbyggnaden? Är det staten som har ansvar? Kommunerna? Vi behöver veta.

”Våra investeringar är långsiktiga”

Stena har under en längre tid haft ett stort fokus på miljö. Stena Germanica trafikerar sträckan mellan Göteborg och Kiel vilket är för långt för eldrift så där har Stena skapat en annan lösning. Den 240 meter långa och 29 meter breda färjan kan köras helt på metanol. Nu är målet att nästa generation av Stenas färjor ska vara 100 procent elektriska 2030, berättar han.

– Våra investeringar är långsiktiga men just nu är vi är bekymrade för att det inte kommer finnas tillräckligt med kapacitet i elnätet för att kunna genomföra våra satsningar.

Claes Berglund berättar att företaget ser över ett antal olika tekniska lösningar. En skulle vara att sätta upp batterier vid hamnarna som klarar att ladda en färja på cirka 1,5 timme.

– Då skulle strömförsörjningen till ett batteri på kajen laddas kontinuerligt och därmed skulle också städerna få en energiförsörjningsreserv. Ett sådant batteri skulle motsvara elförsörjningen för en mindre stad.

Inrikestransporter står i dag för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, varav sjöfarten står för fyra procent av transporternas utsläpp. Riksdagen antog 2017 det klimatpolitiska ramverket som tillsammans med Klimatlagen satt kravet på att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010. Målet för FNs sjöfartsorganisation, IMO, är att halvera andelen fossila utsläpp till 2050.

– IMO:s mål kommer i praktiken att betyda en minskning med 75 procent då volymen av den globala sjöfarten väntas öka med 100 procent. Det är högt ställda mål både internationellt och nationellt. För att vi ska kunna göra vår del måste vi ha garantier för att vi har en elförsörjning som klarar av en elektrifiering.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.