IT-företag efterlyser bättre upphandlingar

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Företaget EGBS upplever ofta att IT-upphandlingar genomförs på bristfälliga förfrågningsunderlag och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsten eller produkten som de ska köpa. I värsta fall leder det till att upphandlingen inte löser myndigheternas problem. ”Om upphandlingarna utgick från en behovsanalys skulle underlagen bli bättre och beställarna skulle bli hjälpta med sina faktiska problem”, säger Jonas Möller, försäljningschef.

Jonas Möller 2

Jonas Möller, försäljningschef på företaget EGBS, menar att man kan komma tillrätta med problemen genom att de upphandlande myndigheterna använder sig av möjligheten till tidig dialog och låter en expert från marknaden genomföra en behovsanalys inför varje upphandling.

IT-konsultföretaget EGBS deltar regelbundet i upphandlingar av IT-tjänster. De upplever att det finns brister i hur upphandlingarna genomförs, både när det gäller förfrågningsunderlagen och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsterna och produkterna som de köper in. De här bristerna beror inte på hur lagen är utformad utan på hur den tillämpas.

– De som utformar upphandlingarna nyttjar inte de möjligheter som lagen ger och det leder till sämre upphandlingar. Min känsla är att detta grundar sig i en rädsla för att göra fel, säger Jonas Möller, försäljningschef på EGBS.

Jonas Möller menar att vissa upphandlares rädsla för att göra fel leder till att de begränsar sig till att ställa krav som de använt tidigare och som de vet ryms inom ramarna. Han upplever även att många upphandlare saknar sakkunskap om IT-produkten eller -tjänsten som de ska upphandla. Det påverkar vilka krav de ställer och leder ofta till att kraven anges i en detaljerad specifikation, samtidigt som de låter lägsta pris avgöra vilket anbud som antas. Resultatet blir att alla leverantörer lämnar anbud på liknande lösningar där upphandlarna egentligen bara behöver jämföra priset.

Ett tydligt tecken på att upphandlingarna inom den offentliga marknaden inte fungerar som det ska är, enligt Jonas Möller, att konsultmäklarna, som hjälper upphandlade myndigheter att köpa in konsulttjänster, har fått väldigt mycket att göra. Enligt uppgifter från marknadskonsultföretaget Doublecheck ökade ett bolag inom konsultmäklarbranschen sin omsättning med 67 procent från 2014 till 2015, från 2,0 miljarder kronor till 3,3 miljarder kronor. Jonas Möller tycker att det tyder på att upphandlande myndigheter låter priset styra istället för vad som ger mest nytta.

Motverkar dialog och innovation

Jonas Möller anser att sättet som upphandlingarna genomförs på idag motarbetar EU:s direktiv att upphandlingar ska följa tre kriterier; tidig dialog, utvecklande inköp och innovation. Det har även lett till att företag som lämnar anbud har arbetat fram ett sätt att runda systemet för att vinna upphandlingarna.

– Inget av de tre kriterierna uppfylls när upphandlarna väljer att i detalj beskriva tjänsten eller produkten som de ska köpa och undviker att prata med potentiella leverantörer inför upphandlingarna. Det har istället utvecklat ett beteende hos anbudslämnarna att ibland till och med lämna fejkade priser som drar ner snittpriset i upphandlingen. Det är en ren manipulation av systemet, säger Jonas Möller.

Under de senaste åren har han märkt att några få leverantörer växt och blivit dominanta på den offentliga marknaden. Det här är ett stort problem som gör det svårt för mindre och nystartade företag att bli leverantörer och det i sin tur motverkar tillkomsten av nya jobb. 

– Innovativa lösningar växer oftare fram i mindre företag och det i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Men genom att upphandlande myndigheter väljer att anlita större företag så kväver det möjligheterna till både nya innovationer och nya jobb, säger Jonas Möller.

I många upphandlingar frågar beställarna efter referenser på specificerade lösningar vilket är en viktig anledning till att företagen inte kan föreslå innovativa lösningar i anbuden.

– Ett problem med detaljerade specifikationer är att de ofta innehåller krav på referenser, vilket i sin tur garanterar att det inte blir någon innovativ lösning som presenteras i anbuden. Det beror på att referensen använder lösningar som tillkommit för minst 2-3 år sedan och det kan per definition inte vara innovativt idag, säger Jonas Möller.

Konkret förslag på lösning

Jonas Möller menar att man kan komma tillrätta med problemen genom att de upphandlande myndigheterna använder sig av möjligheten till ”tidig dialog” och låter en expert från marknaden genomföra en behovsanalys inför varje upphandling. Analysen ska sedan ligga till grund för förfrågningsunderlaget. Det skulle hjälpa myndigheterna att genomföra bättre upphandlingar och de skulle troligtvis få mer valuta för pengarna då risken för att fel tjänst eller produkt köps in minimeras.

– Genom att myndigheterna för dialog med marknaden och låter en expert göra behovsanalysen kommer förfrågningsunderlaget se till att rätt vara eller tjänst köps in. Det kommer även att uppmuntra till innovationer och förhoppningsvis kommer fler företag, både stora och små, kunna lämna anbud. En annan fördel är att vi kommer bort från de riktade underlagen som vänder sig till en specifik leverantör, säger Jonas Möller.

Underlaget från behovsanalysen ska berätta vad den upphandlade myndigheten ska uppnå med köpet, varför det förhållandet råder och vilken effekt man vill uppnå med köpet. Att myndigheten pratar om effekten den vill uppnå istället för att prata om tekniska funktioner som efterfrågas gör att anbudslämnarna kan presentera nya och innovativa lösningar.

– Lösningarna kan ha olika ROI (Return on Investment reds. anm.) men det ger betydligt större möjlighet att göra bra upphandlingar som främjar innovation och utveckling av de svenska offentliga verksamheterna än dagens detaljerade specifikationer, säger Jonas Möller.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.