IT-företag efterlyser bättre upphandlingar

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Företaget EGBS upplever ofta att IT-upphandlingar genomförs på bristfälliga förfrågningsunderlag och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsten eller produkten som de ska köpa. I värsta fall leder det till att upphandlingen inte löser myndigheternas problem. ”Om upphandlingarna utgick från en behovsanalys skulle underlagen bli bättre och beställarna skulle bli hjälpta med sina faktiska problem”, säger Jonas Möller, försäljningschef.

Jonas Möller 2

Jonas Möller, försäljningschef på företaget EGBS, menar att man kan komma tillrätta med problemen genom att de upphandlande myndigheterna använder sig av möjligheten till tidig dialog och låter en expert från marknaden genomföra en behovsanalys inför varje upphandling.

IT-konsultföretaget EGBS deltar regelbundet i upphandlingar av IT-tjänster. De upplever att det finns brister i hur upphandlingarna genomförs, både när det gäller förfrågningsunderlagen och att upphandlarna saknar kunskap om tjänsterna och produkterna som de köper in. De här bristerna beror inte på hur lagen är utformad utan på hur den tillämpas.

– De som utformar upphandlingarna nyttjar inte de möjligheter som lagen ger och det leder till sämre upphandlingar. Min känsla är att detta grundar sig i en rädsla för att göra fel, säger Jonas Möller, försäljningschef på EGBS.

Jonas Möller menar att vissa upphandlares rädsla för att göra fel leder till att de begränsar sig till att ställa krav som de använt tidigare och som de vet ryms inom ramarna. Han upplever även att många upphandlare saknar sakkunskap om IT-produkten eller -tjänsten som de ska upphandla. Det påverkar vilka krav de ställer och leder ofta till att kraven anges i en detaljerad specifikation, samtidigt som de låter lägsta pris avgöra vilket anbud som antas. Resultatet blir att alla leverantörer lämnar anbud på liknande lösningar där upphandlarna egentligen bara behöver jämföra priset.

Ett tydligt tecken på att upphandlingarna inom den offentliga marknaden inte fungerar som det ska är, enligt Jonas Möller, att konsultmäklarna, som hjälper upphandlade myndigheter att köpa in konsulttjänster, har fått väldigt mycket att göra. Enligt uppgifter från marknadskonsultföretaget Doublecheck ökade ett bolag inom konsultmäklarbranschen sin omsättning med 67 procent från 2014 till 2015, från 2,0 miljarder kronor till 3,3 miljarder kronor. Jonas Möller tycker att det tyder på att upphandlande myndigheter låter priset styra istället för vad som ger mest nytta.

Motverkar dialog och innovation

Jonas Möller anser att sättet som upphandlingarna genomförs på idag motarbetar EU:s direktiv att upphandlingar ska följa tre kriterier; tidig dialog, utvecklande inköp och innovation. Det har även lett till att företag som lämnar anbud har arbetat fram ett sätt att runda systemet för att vinna upphandlingarna.

– Inget av de tre kriterierna uppfylls när upphandlarna väljer att i detalj beskriva tjänsten eller produkten som de ska köpa och undviker att prata med potentiella leverantörer inför upphandlingarna. Det har istället utvecklat ett beteende hos anbudslämnarna att ibland till och med lämna fejkade priser som drar ner snittpriset i upphandlingen. Det är en ren manipulation av systemet, säger Jonas Möller.

Under de senaste åren har han märkt att några få leverantörer växt och blivit dominanta på den offentliga marknaden. Det här är ett stort problem som gör det svårt för mindre och nystartade företag att bli leverantörer och det i sin tur motverkar tillkomsten av nya jobb. 

– Innovativa lösningar växer oftare fram i mindre företag och det i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Men genom att upphandlande myndigheter väljer att anlita större företag så kväver det möjligheterna till både nya innovationer och nya jobb, säger Jonas Möller.

I många upphandlingar frågar beställarna efter referenser på specificerade lösningar vilket är en viktig anledning till att företagen inte kan föreslå innovativa lösningar i anbuden.

– Ett problem med detaljerade specifikationer är att de ofta innehåller krav på referenser, vilket i sin tur garanterar att det inte blir någon innovativ lösning som presenteras i anbuden. Det beror på att referensen använder lösningar som tillkommit för minst 2-3 år sedan och det kan per definition inte vara innovativt idag, säger Jonas Möller.

Konkret förslag på lösning

Jonas Möller menar att man kan komma tillrätta med problemen genom att de upphandlande myndigheterna använder sig av möjligheten till ”tidig dialog” och låter en expert från marknaden genomföra en behovsanalys inför varje upphandling. Analysen ska sedan ligga till grund för förfrågningsunderlaget. Det skulle hjälpa myndigheterna att genomföra bättre upphandlingar och de skulle troligtvis få mer valuta för pengarna då risken för att fel tjänst eller produkt köps in minimeras.

– Genom att myndigheterna för dialog med marknaden och låter en expert göra behovsanalysen kommer förfrågningsunderlaget se till att rätt vara eller tjänst köps in. Det kommer även att uppmuntra till innovationer och förhoppningsvis kommer fler företag, både stora och små, kunna lämna anbud. En annan fördel är att vi kommer bort från de riktade underlagen som vänder sig till en specifik leverantör, säger Jonas Möller.

Underlaget från behovsanalysen ska berätta vad den upphandlade myndigheten ska uppnå med köpet, varför det förhållandet råder och vilken effekt man vill uppnå med köpet. Att myndigheten pratar om effekten den vill uppnå istället för att prata om tekniska funktioner som efterfrågas gör att anbudslämnarna kan presentera nya och innovativa lösningar.

– Lösningarna kan ha olika ROI (Return on Investment reds. anm.) men det ger betydligt större möjlighet att göra bra upphandlingar som främjar innovation och utveckling av de svenska offentliga verksamheterna än dagens detaljerade specifikationer, säger Jonas Möller.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. "Det är glädjande, eftersom regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem," säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dålig kunskap om nya upphandlingsregler

UPPHANDLING 70 procent av medlemsföretagen har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär. De som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar, visar en undersökning bland medlemsföretagen.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen i gungning

ARBETSMARKNAD Respekten för att arbetsmarknadens parter fastställer villkoren för arbete genom kollektivavtal är grundmurad. Fram till nu. Med förslaget om nya upphandlingsregler åsidosätter regering och fack den svenska modellen, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.