Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.

Experter

Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent har exempel på myndigheter som maskerar allt innehåll i ett anbud.

Det är med stor förvåning och indignation som Svenskt Näringsliv noterar hur vissa upphandlande myndigheter och enheter systematiskt sekretessbelägger, och i allt större utsträckning, i princip allt i en allmän handling.

Vi har exempel där leverantörer som önskar få ta del av andra leverantörers anbud inte får ut något alls. Vi ser exempel på myndigheter som, förvisso lämnar ut anbuden, men har maskerat all text, och då menar vi all text.

Vi ser också exempel på myndigheter som maskerar upp till 90 procent av innehållet i ett anbud. Och ibland utan att samtidigt lämna besvärshänvisning som man är skyldig att lämna! Detta kan inte beskrivas som annat än ett otyg!

Det leder till att en leverantör som vill få del av andras anbud kan se sig tvungen att anlita advokat och överklaga till Kammarrätten. Det är dyrt och tar tid och hinns vanligtvis inte med under den så kallade 10-dagars fristen. Överprövningar med editionsförelägganden fördröjer processen. Därutöver fråntas de allmänna möjligheterna till insyn och transparens vilket påverkar möjligheten att förhindra korruption.

Vad är syftet bakom detta beteende som så uppenbart strider mot vårt rättssystem och riskerar att erodera offentlighetsprincipen?  Vi kan inte tro annat än att vissa myndigheter vill förhindra leverantörer att överpröva en upphandling.

Vi anser inte att detta är rätt väg att gå. Vi förespråkar dialog inför upphandling, att återkoppla till förlorande leverantör även muntligen och bedriva en aktiv avtalsuppföljning som ”botemedel” mot onödiga överprövningar.

Vi uppmanar därför

– SKL att aktivt informera sina medlemmar om hur OSL ska tillämpas eftersom det uppenbart saknas kompetens,

– alla företag som drabbas av detta otyg att JO-anmäla myndigheten,

– upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både leverantörer och myndigheter

– Konkurrensverket att i sin tillsyn uppmärksamma problemet.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och någonting som vi ofta för på tal när vi beskriver Sverige som land. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, bl.a. genom allmänna handlingars offentlighet. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Även om alla handlingar är allmänna kan vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess medan andra delar fortsatt kan vara offentliga. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

I OSL finns bestämmelser som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap. 16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Vid sekretessbedömning finns både objektiva och subjektiva moment att beakta.

Det som är avgörande för om sekretess föreligger i det specifika fallet för en uppgift om den enskildes affärs- eller driftförhållanden är ”om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs”.

En tjänsteperson i en myndighet ska vid sekretessbedömningen göra en individuell skadebedömning. Av domstolspraxis framgår att myndigheten alltid ska göra en noggrann sekretessprövning, dels utifrån myndighetens objektiva perspektiv, dels ur anbudsgivarens subjektiva perspektiv. Anbudsgivarens önskemål om sekretess för vissa uppgifter är en viktig parameter, men inte avgörande.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.