NYHET11 januari 2021

Alla kommuner behöver jobba för bättre upphandlingar

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg i majoriteten av Sveriges kommuner. Örebroregionen är inget undantag, upphandling får lägst betyg i sju av regionens tolv kommuner. När företagarna får säga sitt är det bara i Ljusnarsberg och Kumla som betyget når upp till ”godtagbart”, det vill säga betyg tre på en sexgradig skala. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel fick de tillfrågade företagen svara på frågor om hur de upplever processen kring offentlig upphandling.

Att det offentliga fortsätter att arbeta mot att förbättra upphandlingsprocessen gynnar därmed inte bara leverantörerna utan i stor grad även den egna verksamheten och i slutändan skattebetalarnas pengar.  Foto: Mostphoto

2020 innebar en störtdykning för många företag och flera branscher har fått uppleva ett nästintill totalt stopp på efterfrågan. När efterfrågan sjunker har det offentliga möjlighet att vara en stabil kund. Den offentliga sektorn kan hålla efterfrågan uppe genom att tidigarelägga planerade investeringar, underhållsåtgärder och offentliga inköp. Svenskt Näringsliv har under hösten betonat vikten av det offentliga som en möjliggörare för att återstarta ekonomin. Genom att större upphandlingar delas upp i mindre, genom att förenkla upphandlingsdokumenten och minska administrationen kan kommunerna bidra till att fler företag har möjligheter att bli leverantörer.  För företag i kris kan det vara helt avgörande.  

Även om många av de svarande inte vet om de offentliga upphandlingarna förändrats under pandemin så visar svaren från övriga företagare att lite har hänt i positiv riktning. De flesta har inte märkt någon skillnad och i princip inga företagare upplever att det blivit enklare.

I Örebroregionen svarar nästan hälften av företagen att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling, det är en stor andel företag som kan räkna det offentliga till sin kundbas. Det är därför extra viktigt att de olika instanserna inom offentlig sektor nu prioriterar frågan.  

2019 var antal anbud per upphandling 4,5 i genomsnitt, upp från 4,3 året innan. Det är en positiv utveckling. Samtidigt kom endast ett anbud in i var femte upphandling. Siffrorna säger heller ingenting om de inkomna anbuden uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Anbuden är därmed för få för att en reell konkurrens ska uppstå, något som missgynnar både upphandlande 

myndigheterna, skattebetalarna och de företag som går miste om affärer för att de av olika anledningar väljer att inte lämna anbud. 

Det finns en rad olika anledningar varför företagen väljer att inte lämna anbud. Över 60 procent av länets företag uppger att de väljer att avstå på grund av att för stort fokus läggs på låga priser. Närmare 70 procent av företagen uppger att administrationen var för omfattande och mer än var tredje bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten för att det ska vara värt att lämna anbud.  

Det offentliga måste sträva efter att arbeta med upphandling på rätt sätt för att locka fler företag att lämna anbud. När fler är med ökar chansen att få bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Av länets företag önskar 39 procent att upphandlingarna primärt fokuserar på kvalitet, inte pris. 30 procent önskar mer relevanta kravspecifikationer och 27 procent önskar att det skulle vara lättare att hitta upphandlingar som de kan delta i. Med förändringar och förbättringar skulle fler företag uppmuntras att lämna anbud. 

Coronaåret 2020 har satt djupa spår hos företagen men också i de offentliga finanserna. Finansiering av välfärden och kommunernas alltmer ansträngda ekonomi kräver en ökad kostnadseffektivitet och kvalitetsmedvetenhet. Svenskt Näringsliv har i en rapport från 2019 gjort beräkningar på att offentlig sektor kan spara mellan 70 – 100 miljarder genom att bilda effektivare inköpsorganisationer, där kategoristyrning är en bärande del, och genom att tillföra högre kompetens i förvaltningarna. Att det offentliga fortsätter att arbeta mot att förbättra upphandlingsprocessen gynnar därmed inte bara leverantörerna utan i stor grad även den egna verksamheten och i slutändan skattebetalarnas pengar.  

Offentlig upphandlingBättre upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist