Digitalisering – regelverk och utmaningar

Digitaliseringen innebär en omvälvande förändring av ekonomin och samhället. Svenskt Näringsliv arbetar för att arbetsmarknaden och lagstiftningen ska anpassas efter de nya förutsättningarna. En viktig fråga vi bevakar är EU-kommissionens arbete med en digital strategi för den inre marknaden.

Digitalisering
Foto: Denisov

Digitaliseringen innebär stora möjligheter om samhället anpassar sig på rätt sätt. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ritar om kartan för hur vårt samhälle fungerar och hur företag gör affärer. Samtidigt måste medarbetare uppgradera sin kompetens för att inte förlora konkurrenskraft. Digitaliseringen påverkar allt och alla. Utbildningsinsatser krävs inte bara för studenter utan också för dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Sverige har bra möjligheter att klara utmaningen, men det kräver medvetna reformer och åtgärder.

EU-kommissionen är mitt uppe i arbetet med att lansera en digital strategi för den inre marknaden som ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Genom gemensamma regler inom EU kan svenska företag få tillgång till en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter som potentiella slutkunder. En strategi som tar fasta på e-handel, dataflöden och innovationer är en stor möjlighet för ett litet exportberoende land som Sverige. Men det förutsätter en klok avvägning mellan konsumentskydd och innovationskraft.