Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Lars Åberg, vd för Skellefteå Taxi.

Lars Åberg är vd för Skellefteå Taxi.

Under hösten har den nya upphandlingslagstiftningen diskuterats flitigt. I debatten har färdtjänstupphandlingar pekats ut som problemfyllda av representanter från regeringen och flera fackförbund. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från branschen för att höra hur de tycker att upphandlingarna fungerar och om de har förslag på hur upphandlingarna kan förbättras.

Upphandlarna har ett stort ansvar

Precis som i många andra branscher är konkurrensen hård i taxibranschen. Det har lett till att det ofta är priset som avgör de offentliga upphandlingarna.

Här har lönebidrag kommit att spela en allt större roll i de offentliga upphandlingarna, eftersom företag som har anställda med lönebidrag kan lämna ett lägre pris i sina anbud jämfört med företag som inte får lönebidrag. Detta är problematiskt och påverkar konkurrensen i branschen.

– Våra medlemmar som har kollektivavtal kan omöjligt konkurrera med företag som har lönebidrag för delar av sin personal. Vi märker tydligt att lönebidragen snedvrider konkurrensen i branschen, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Den upphandlande myndigheten måste ta ansvar för vilka anbud de antar, exempelvis bör de kontrollera om priset är realistiskt i relation till företagets kostnader. De bör även ställa krav på kvalitet som leverantörerna måste leva upp till. Om leverantörernas anbud inte lever upp till kraven så ska det förkastas. Den nya upphandlingslagstiftningen ger upphandlarna större utrymme att förkasta anbud.

– Det ligger ett stort ansvar på upphandlarna att analysera anbuden och förkasta om det är för lågt eller inte uppfyller kvalitetskraven. Idag varierar kraven på kvalitet mycket mellan kommunerna, om upphandlande myndigheter vill ha en viss kvalitét på tjänsten så måste de ställa krav på det, säger Abraham Dal.

De upphandlande myndigheterna kan exempelvis specifikt titta på lönekostnaden och avgöra om det är ett rimligt anbud eller inte.

– Vi ser prisdumpning bland färdtjänstupphandlingarna. De upphandlande myndigheterna borde i större utsträckning diskvalificera anbud som är för låga. Om ett anbud ligger under lönekostnaden så borde man kunna anta att det är för lågt, säger Alan Björk, styrelseordförande Björks Buss.

Ett annat problem är att upphandlande myndigheter inte följer upp om kraven, som de har ställt i förfrågningsunderlagen, efterlevs av leverantören under avtalsperioden.

– Genom att inte följa upp kraven som man ställt i upphandlingen så öppnar de upphandlande myndigheterna upp för de oseriösa bolagen att komma in på marknaden och slå ut de seriösa bolagen, säger Jennie Lööw, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Allt svårare att lämna anbud

Generellt upplever många företag att förfrågningsunderlagen blivit alltmer komplexa och omfattande vilket gör att de måste lägga ner mer administrativt arbete för att fylla i dem. Detta gäller även för taxibolagen.

– Det krävs mer kunskap och erfarenhet av oss företagare att lämna anbud idag jämfört med tidigare. I och med att den offentliga marknaden är så viktig för oss så har vi inget val än att lägga ner det arbete och tid som krävs för att färdigställa våra anbud, säger Lars Åberg, vd för Skellefteå Taxi.

Samtidigt blir upphandlingarna allt större och ofta tilldelas en entreprenör ansvaret för hela den lokala marknaden. På mindre orter kan det leda till att resultatet av en upphandling avgör om företaget överlever eller inte. När den enskilda upphandlingen fått större betydelse så har antalet överprövningar ökat.

– Det blir allt vanligare att företag som förlorar en upphandling letar efter fel som antingen upphandlaren eller andra leverantörer gjort som de kan lämna in en överklagan på, säger Lars Åberg, vd för Skellefteå Taxi.

Alan Björk, styrelseordförande för Björks Buss, har ett förslag som skulle minska antalet överprövningar.

– Det vore bra om leverantörerna hade en begränsad tidsperiod då de kunde klaga på förfrågningsunderlaget. När den tidsperioden sedan har passerat så kan leverantörerna inte längre klaga på sakfel i underlaget. Det skulle städa bort många överprövningar, säger Alan Björk.

Lokal konkurrens

På flera orter har den lokala taxibranschen påverkats mycket av de stora upphandlingarna och det finns orter där det endast finns ett taxibolag kvar – bolaget som vann den senaste upphandlingen. För att gynna konkurrensen på den lokala marknaden, kan de upphandlande myndigheterna överväga att dela upp upphandlingarna i mindre delar så att flera företag kan vara leverantörer samtidigt. Detta blir också lättare att genomföra med den nya lagstiftningen.

– Det skulle gynna branschen, de lokala bolagen och upphandlande myndigheter om fler aktörer fick chans att vara leverantörer åt offentlig sektor, säger Jennie Lööw, arbetsrättsjurist Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.